555

11111111


logo
สัญลักษณ์วิสัยทัศน์
"คนพิการได้รับการศึกษาตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคำขวัญ
"ส่งเสริมวิชาการ พัฒนางานฟื้นฟู ให้ความรู้ผู้พิการ ประสานงานส่งต่อ"อัตลักษณ์
"เด็กพิการช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข"เอกลักษณ์
"บริการด้วยใจ เด็กพิการสดใสเริงร่า พัฒนาการดี มีความสุข"
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie