555

11111111


กิจกรรมวันเข้าพรรษา/15ก.ค.59 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมินำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่วัดหนองสังข์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ
     
01   02
     
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
นำนักเรียนเวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
     
03   04
     
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
 
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
     
05   06
     
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
05   06
     
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
05   06
     
รับพรจากพระสงฆ์
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
     
05   06
     
รับพรจากพระสงฆ์
รับพรจากพระสงฆ์
     
05   06
     
รับพรจากพระสงฆ์
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไหว้พระรับศีล
     
05   06
     
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไหว้พระรับศีล
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไหว้พระรับศีล
     
05   06
     
บำเพ็ญประโยชน์
บำเพ็ญประโยชน์
     
     
05   06
     
บำเพ็ญประโยชน์
บำเพ็ญประโยชน์
     
     
     
     
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie