555

11111111


กิจกรรมวันเข้าพรรษา/15ก.ค.59 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมินำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่วัดหนองสังข์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ
     
01   02
     
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
นำนักเรียนเวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
     
03   04
     
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
 
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
     
05   06
     
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
05   06
     
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
05   06
     
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
     
05   06
     
เวียนเทียนที่วัดหนองสังข์
ถ่ายรูปร่วมกัน
     
05   06
     
ผู้อำนวยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไหว้พระรับศีล
     
05   06
     
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไหว้พระรับศีล
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไหว้พระรับศีล
     
05   06
     
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไหว้พระรับศีล
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองไหว้พระรับศีล
     
     
     
     
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie