555

11111111


7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ จัดการแข่งขันทักษะกลไกสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวให้กับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
     
01   02
     
แข่งขันทักษะกลไกสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ลงทะเบียนนักกีฬา
     
     
03   04
     
ผอ. และ รองผอ. ร่วมพิธีเปิดและร่วมชมการแข่งขัน
 
ผอ.วิมาลา รักพรม ประธานกล่าวเปิดการแข่งขันทักษะกลไก
     
     
05   06
     
ผู้รับผิดชอบการแข่งขันทักษะกลไกกล่าวรายงาน
ประธานกล่าวให้โอวาส
     
05   06
     
นักกีฬาการแข่งขันทักษะกลไกู
นักกีฬาการแข่งขันทักษะกลไกู
     
05   06
     
นักกีฬาการแข่งขันทักษะกลไกู
นักกีฬาการแข่งขันทักษะกลไกู
     
05   06
     
แข่งขันทักษะกลไก ปาเป้าผนัง
แข่งขันทักษะกลไก กลิ้งบนชนพิน
     
05   06
     
แข่งขันทักษะกลไก ย้ายบนลงตระกร้า
แข่งขันทักษะกลไก body bowling
     
05   06
     
แข่งขันทักษะกลไก เดินลูกไก่
แข่งขันทักษะกลไก body bowling
     
05   06
     
แข่งขันทักษะกลไก เตะบอลชนพิน
แข่งขันทักษะกลไก ปาเป้าพื้น
     
     
05   06
     
แข่งขันทักษะกลไก กลิ้งบนชนพิน
แข่งขันทักษะกลไก body bowling
     
     
05   06
     
แข่งขันทักษะกลไก เตะบอลชนพิน
แข่งขันทักษะกลไก เดินลูกไกู
     
     
05   06
     
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละระดับความสามารถ
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละระดับความสามารถ
     
     
05   06
     
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละระดับความสามารถ
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละระดับความสามารถู
     
     
05   06
     
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละระดับความสามารถ
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละระดับความสามารถ
     
     
05   05
     
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละระดับความสามารถ
มอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
     
     
05   06
     
มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา
มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้ควบคุมทีม
     
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie