555

11111111


วันที่่ 2 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการวิมาลา รักพรม ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา
     
01   02
     
ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ และบุคลากรโรงพยาบาลชัยภูมิ
     
     
03   04
     
ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา
 
พิธีเปิดโครงการ
     
     
05   06
     
พิธีเปิดโครงการ
พิธีเปิดโครงการ
     
     
05   06
     
แจกสิ่งของช่วยเหลือ
แจกสิ่งของช่วยเหลือ
     
     
05   06
     
เปิดงานโครงการ
เปิดงานโครงการ
     
     
05   06
     
เปิดงานโครงการ
บรรยากาศการเรียนการสอน
     
     
05   06
     
ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU
ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU
     
     
05   06
     
ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU
ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU
     
     
05   06
     
นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ งานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ งานเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie