555

11111111


บุคลากร


boss
 
นางวิมาลา รักพรม
ผู้อำนวยการ
 
 
long
 
 
รองผู้อำนวยการ
 
             
             
aor
aor
kook
la
นางประภาศรี พงษ์เกษ
นางสาวละออ ทบวงษ์
นายสุรวิช จริยเดช
นางจิรารัตน์ อาษาเสน
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
             
             
tum
la
pey
koy
นางประไพศรี แรตกระโทก
นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธุ์
นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะ
นางสาวยุพา ชัยนา
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
             
             
             
             
kwang
kwang
pey
kwang
นางสาวขนิษฐา ดิษขุนทด
นางจิราภรณ์ อักษรนู
นายสุทธิ หินวิเศษ
นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภู
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
             
             
             
la
pey
long
long
นางขวัญฤทัย เทียนไชย
นางสาวอำพา ชำนาญพล
นางสาวศิริกัญญา เพชรนอก
นางสาวชนกนันท์ สินธุบุญ
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
             
             
             
             
long
long
long
long
นางสาวสุภัทรชญา ดาทอง
นางวราลักษณ์ กิจชำนิ
นายศุภวิชญ์ อำไพวรรณ
นางสาวอมรรัตน์ พวงทอง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
             
             
             
             
la
la
pey
la
นางสาวอัจฉราพร ดลกุล
นางสาวพัสนีย์ ไตรภู่
นายสรศักดิ์ เกษาเลิศ
 
นายสิรวิชญ์ บัพพคุต
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
 
พนักงานราชการ
             
             
             
             
la
la
la
la
นายวรัญชิต กล้าจริง
นางสาวปวีณา ครองโป่งเกตุ
นางสาวขวัญตา ลินทอง
 
นายไชยดา จำปาพันธ์
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
 
พนักงานราชการ
             
             
             
             
ne
pey
la
la
นายพรพิทักษ์ ศรีโพธิ์
นางสาวมณีรัตน์ ไตรภู่
นางสาวนิลาวัลย์ ธุลีจันทร์
นางสาวดาราวรรณ โพธิ์ชัย
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง
             
             
             
             
la
 
la
     
นายวีระชาติ ผุดผ่อง
 
นายเสกสรรค์ สุภาพ
     
อัตราจ้าง
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
             
             
             
             
fons
 
la
fons
fons
นายสันติพงษ์ วงศ์อ๊อด
 
นางสาวธัญชนก วงศ์อ๊อด
นางสาวบุตรสรา ริมเขต
นางนิศกร หาญสนาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
             
             
             
fons
la
la
la
นางสาวหอมหวล มิตรชอบ
นางสาวสิรินาถ หล้าแก้ว
นายรณภูมิ ฉันทิยานนท์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
             
             
             
             
tom
fons
 
la
la
นางฉวีวรรณ คชาไพร
นายไชยนนท์ เพียวิเศษ
 
นายธวัช กุดนอก
 
นายประกาศิต จิตมงคล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
             
             
             
             
la
fons
 
la
 
la
นายนพพล บุญโนนแต้
นายธีรยุทธ บุญโนนแต้
 
นางสาวนัฎธิกา เคนสีลา
 
นางสาวสุภาพร นันทกุล
นักการภารโรง
นักการภารโรง
 
แม่ครัว
 
แม่ครัว
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นางปิยะพร อินอ่อน
นางสาวชรินรัตน์ ตาปราบ
นางสาวอารีรัตน์ มีวิชา
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
เมือง (สาขาโพนทอง)
เมือง (สาขาโพนทอง)
เมือง (สาขาบ้านค่าย)
เนินสง่า
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นายสิทธิพงษ์ พรมโสภา
นางมณีรัตน์ และกสิน
นางสาวกฤติยาภรณ์ ครองเคหา
นางสาวจิตสุดา กิ่งกนทา
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
ภูเขียว
เทพสถิต-ซับใหญ่
แก้งคร้อ
แก้งคร้อ
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นางสาวอรวรรณ เพียงใจ
นายพงษ์ศักดิ์ โครักษา
นางสาวพิลารักษ์ แสนฝ้าย
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
บ้านแท่น
บ้านแท่น
บ้านเขว้า
คอนสาร
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นางดวงฤดี อาบสุวรรณ
นางสาวกฤติยา ปิ่นสังข์
นายรชต บริบูรณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
บำเหน็จณรงค์
บำเหน็จณรงค์
จัตุรัส
จัตุรัส
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นายเทอดพงษ์ ศรีชัยปัญหา
นางชนิศา สวัสดิ์ศรี
นางสาวธิดารัตน์ ธงสันเทียะ
นางสาวพรพิศ ปานผ่อง
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
หนองบัวระเหว
เกษตรสมบูรณ์
ภักดีชุมพล
คอนสวรรค์์
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นางสาวทิพพาภรณ์ นาคโอโล
นางสาวจุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้ม
นางสาวเด่นนภา ขันสีลา
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
บ้านเขว้า (รร.คู่ขนาน)
(ศูนย์เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง)
     
     
             
             
             
             ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie