555

11111111


บุคลากร


boss
 
นางวิมาลา รักพรม
ผู้อำนวยการ
 
 
long
 
นางสาวดวงชนก ลันดา
รองผู้อำนวยการ
 
             
             
aor
aor
tum
kook
นางประภาศรี พงษ์เกษ
นางสาวละออ ทบวงษ์
นางประไพศรี แรตกระโทก
นายสุรวิช จริยเดช
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
             
             
la
pey
tom
koy
นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธุ์
นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะ
ว่าที่ ร.ต.อภิชัย เทือกหัน
นางสาวยุพา ชัยนา
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
             
             
             
             
kwang
kwang
pey
kwang
นางสาวขนิษฐา ดิษขุนทด
นางจิราภรณ์ อักษรนู
นายสุทธิ หินวิเศษ
นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภู
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
             
             
             
la
la
pey
นางขวัญฤทัย เทียนไชย
นางจิรารัตน์ อาษาเสน
นางสาวอำพา ชำนาญพล
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
             
             
             
             
pey
fons
la
la
นางภัสชากาญจน์ ลบหล้า
นางสาวหัทยา เทียนไชย
นางสาวชฎาพร บอกชัยภูมิ
นางสาวอัจฉราพร ดลกุล
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
             
             
             
             
la
la
la
la
นางสาวพัสนีย์ ไตรภู่
นายเฉลิมวุฒิ วงศ์จินตนาพร
นางสาวมลิพร ภักดีชาติ
 
นายทวีวิทย์ กินโนนกอก
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
 
พนักงานราชการ
             
             
             
             
ne
pey
pey
la
นายพรพิทักษ์ ศรีโพธิ์
นางสาวมณีรัตน์ ไตรภู่
นายสรศักดิ์ เกษาเลิศ
นางสาวนิลาวัลย์ ธุลีจันทร์
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง
             
             
             
             
la
 
     
นายเสกสรรค์ สุภาพ
   
     
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
     
             
             
             
             
fons
 
fons
la
fons
นายสันติพงษ์ วงศ์อ๊อด
 
นายคมกริช จินดามาตย์
นางสาวธัญชนก วงศ์อ๊อด
นางสาวอมีนา ริมเขต
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
             
             
             
tom
fons
la
fons
นายอานนท์ น้อมสูงเนิน
นางนิศกร หาญสนาม
นายอภิชาติ ศรีเลิศ
นางสาวหอมหวล มิตรชอบ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
             
             
             
             
fons
fons
 
fons
fons
ว่าที่ ร.ต.หญิงลีลาวดี พุธสีเสน
นายไชยนนท์ เพียวิเศษ
 
นางสาวจิตติมา วรรณพงษ์
 
นายธีรยุทธ บุญโนนแต้
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
             
             
             
             
la
fons
 
tom
 
tom
นายนพพล บุญโนนแต้
นายวิชิต พันธ์สง่า
 
นางฉวีวรรณ คชาไพร
 
นางคำปน จำเริญสุข
นักการภารโรง
นักการภารโรง
 
แม่ครัว
 
แม่ครัว
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นางสาวพจนีย์ แพงไทสง
นางสาวดาราวรรณ โพฺธิ์ชัย
นางสาวอารีรัตน์ มีวิชา
นางสาวนันทพร ห้อยไธสง
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
เมือง (สาขาโพนทอง)
เมือง (สาขาท่าหินโงม)
เมือง (สาขาบ้านค่าย)
เนินสง่า
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นายสิทธิพงษ์ พรมโสภา
นางสาวจิตสุดา กิ่งกนทา
นางมณีรัตน์ และกสิน
นายวรวัฒน์ จุลพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
คอนสาร
คอนสาร
เทพสถิต-ซับใหญ่
เทพสถิต-ซับใหญ่
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นางสาวอรวรรณ เพียงใจ
นายพงษ์ศักดิ์ โครักษา
นางสาวพิลารักษ์ แสนฝ้าย
นางสาวมัจฉา เหล่าฤทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
บ้านแท่น
บ้านแท่น
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นางดวงฤดี อาบสุวรรณ
นางสาวกฤติยา ปิ่นสังข์
นายรชต บริบูรณ์
นายชลพรรษ จงสูงเนิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
บำเหน็จณรงค์
บำเหน็จณรงค์
จัตุรัส
จัตุรัส
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นายอนุรักษ์ โชคสวัสดิ์
นางสายฝน โชคสวัสดิ์
นายปรัชกริช เหล่าจันทร์
นางสาวอัจฉรา พันธ์มีศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
หนองบัวระเหว
หนองบัวระเหว
เกษตรสมบูรณ์
เกษตรสมบูรณ์
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นางสาวทิพพาภรณ์ นาคโอโล
นางสาวจุฑาทิพย์ หาญกุดตุ้ม
นางสาวพรทิวา ขวัญรักษา
นายบุญญฤทธิ์ สายยน
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
ภูเขียว
ภูเขียว
     
     
             
             
             
             
la
la
la
la
นายวัชรพงษ์ ศิริสำราญ
นางสาวศรัณย์พร สีพลลา
นางสาวสุธาทิพย์ กุดนอก
นางสาววิภารัตน์ โตชัยภูมิ
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
ภักดีชุมพล
ภักดีชุมพล
คอนสวรรค์
คอนสวรรค์
             
             
             
             
la
la
la
 
นายวีรชาติ ผุดผ่อง
นางสาวสาคร ศรีราช
นางสาวเด่นนภา ขันสีลา
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
 
พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ
   
แก้งคร้อ
แก้งคร้อ
บ้านเขว้า (รร.คู่ขนาน)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie