555

11111111


คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา อาศัยอำนาจความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประบปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ จึงให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ โดยระยะแรกนั้นสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ในโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโสตศึกษาชัยภูมิ)

ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้ย้ายมาใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านหนองสังข์ (เดิม) จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสังข์ ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ ซึ่งเป็นเนื้อที่ว่าง มีที่ดิน ๖ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา โดยได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณศูนย์ฯ (ราชพัสดุที่ ชย.๙๙๐) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘


ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะการดำรงตำแหน่ง
นายเสถียร จอดนอก
นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง
นายสายัณ โยริยะ
นายนวรัตน์ สมุทรโคตา
นางวิมาลา รักพรม
ถึง ปัจจุบัน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie