555

11111111

>>> คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

>>> รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

>>> 29/05/2560 โปรแกรม IEP Online (กรอกข้อมูลได้เลยไม่ต้องรอให้อนุมัตินักเรียน พิจารณาข้อมูลที่มีในโปรแกรมและเอกสารครบถ้วนก่อน หากส่งเอกสารอย่างเดียวจะพิจารณาเป็นอันดับสุดท้าย) new

>>> 29/05/2560 ไฟล์รหัสโรงเรียน สำหรับ IEP Online new

>>> 09/05/2560 หนังสือแจ้งกำหนดการยื่นขอรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ ปีการศึกษา 2560 new

>>> 09/05/2560 รวมเอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2560 new

>>> 26/05/2559 รหัสคัดกรอง ศกศ.ชย ปีการศึกษา 2559

>>> 25/05/2559 หนังสือแจ้งกำหนดการยื่นขอรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ ปีการศึกษา 2559

>>> 25/05/2559 แบบ คป.07 บันทึกลงแผ่น CD

>>> 23/05/2559 powerpoint เกณฑ์การขอรับสื่อฯ ปีการศึกษา 2559

>>> 23/05/2559 powerpoint การคัดกรองนักเรียนพิการ

>>> 23/05/2559 ตัวอย่าง IEP

>>> 23/05/2559 เอกสารที่ต้องส่ง 30 กรกฎาคม 2559

>>> 23/05/2559 แบบคัดกรองประเภทความพิการ 9 ประเภท

>>> 11/06/2558 วิธีลงโปรแกรม และใช้งาน IEP Online
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 9 หมู่ที่6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-813312 โทรสาร 044-813311 E-mail : chysec@hotmail.com
aseanthabrucamindlaomalmyaphisinvie