>>>1 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่บทความงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคำ จากบัตรภาพ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาที่ประสมด้วยสระ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกอ่าน และเขียน ศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ โดยใช้แบบฝึกเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น ของเด็กชายราชภูมิ ป้องขันธ์ ห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษารายกรณี การฝึกพูดในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้บัตรภาพบัตรคำ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ปรับพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งของเด็กออทิสติกโดยวิธีการใช้กิจกรรมฐาน กรณีศึกษา เด็กชายธีรภัทร ไตรทิพย์

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล โดยใช้แบบฝึกทักษะ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยใช้อุปกรณ์ชุดฝึกกิจกรรมสาหรับเด็กพิการซ้อน กรณีศึกษา : เด็กหญิงอภิญญา ฝาชัยภูมิห้องเตรียมความพร้อมออทิสติก ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนโดยใช้นิทานเป็นสื่อ สาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยกิจกรรมการเล่นอย่างอิสระเพื่อสร้างเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กรณีศึกษา นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขาดสมาธิในเด็กสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์การระบายสี กรณีศึกษาเด็กชายอนุภัทร มูลโพธิ์ กรณีศึกษาเด็กชายอนุภัทร มูลโพธิ์ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจาอาเภอเมือง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการ เรียนรู้ค่าจานวนตัวเลข 1-5

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้นิทานประกอบภาพของเด็กออทิสติก กรณีศึกษาเด็กชายกฤติธี ชัยมีเขียว

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคาจากบัตรภาพ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กที่มีความ บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการ แต่งกาย

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคาโดยใช้บัตรภาพคาศัพท์สาหรับนักเรียนออทิสติก กรณีศึกษา นักเรียนออทิสติก ชั้นเรียนคู่ขนาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการลากเส้นพื้นฐาน(เส้นตรง) โดยใช้เทคนิคการสอนที่ใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านร่วมกับการใช้สีเป็นรหัสของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อาเภอเนินสง่า

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการด้านการขีดเขียน โดยใช้กิจกรรมศิลปะ สาหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญา กรณีศึกษา เด็กชายณัชพล นนทะดี

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้้ามัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการออกเสียงพูดของเด็กออทิสติกโดยการบริหารอวัยวะที่ใช้ในการพูด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการใช้มือกาหรือจับวัตถุ สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำอำเภอจัตุรัส ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางภาษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้บัตรคำบัตรภาพ พยัญชนะไทยเพื่อพัฒนาทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ครอบครัว โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนบุคคลออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนสุนทรวัฒนา

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยการใช้บัตรภาพฝึกพูด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการแยกตัวออกจากลุ่มของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคการสอนแบบฟลอร์ไทม์ ( Based on DIR / Floortime model )

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กออทิสติก โดยใช้กิจกรรมดนตรีบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติก โดยใช้กิจกรรมการปั้น

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการออกเสียงพูดของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หรือการเคลื่อนไหวโดยการบริหารอวัยวะที่ใช้ในการพูด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดฝึกระบายสี

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 5 เรื่องการคูณ การหาร ของเด็กชายสุริยพันธ์ ประเถตัง ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่สามารถใช้ไม้กวาดของนักเรียนออทิสติก กรณีศึกษาเด็กชายพัชรพล การุณ ห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล ชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ระดับเตรียมความพร้อมโดยใช้กิจกรรมศิลปะ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การใช้สื่อภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของเด็กออทิสติก

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ปรับพฤติกรรมการไม่รับประทานผักของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยเทคนิคการแปรรูปผัก กรณีศึกษาเด็กชายเขษมศักดิ์ คุ้มภูเขียว

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของเด็กชายณัฐวุติ เทพพดุง โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถเขียนชื่อและนามสกุลได้ของนักเรียนออทิสติกห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนสุนทรวัฒนา

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขาดสมาธิในเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์การระบายสี กรณีศึกษาเด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ มงคลสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง ความสามารถในการเดินต่อส้นเท้า โดยใช้จุดภาพกาหนดจุดเดิน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ห้องเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กบกพร่องทางสติปัญญากรณีศึกษาเด็กหญิงกชกรณ์ อาณารัตน์ ห้องเตรียมความพร้อมเด็กบกพร่องทางสติปัญญาโดยกิจกรรมการเล่นหนังยาง

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการลากเส้นพื้นฐาน(เส้นตรง) โดยใช้เทคนิคการสอนที่ใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านร่วมกับการใช้สีเป็นรหัสของนักเรียนออทิสติกห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กสติปัญญาโดยใช้อุปกรณ์ชุดฝึกกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

>>> เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลพัฒนาการเด็กพิการตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยครอบครัวและชุมชน (โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2556 - 2557

>>> เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา 2557