>>> 19/02/2561 รายงานการเงินจากระบบGFMISnew

>>> 12/02/2561 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลียงเด็กพิการ

>>> 07/02/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรตำแหน่ง พี่เลียงเด็กพิการ

>>> 22/12/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

>>> 15/12/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 15/11/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 03/11/2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ, นักการภารโรง และคนครัว

>>> 01/11/2560 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธีคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2560

>>> 15/10/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 15/09/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 12/08/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 13/07/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 10/06/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 06/06/2560 เผยแพร่งานวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชุมชน ในจังหวัดชัยภูมิ โดย นางสาวดวงชนก ลันดา รองผู้อำนวยการฯ

>>> 01/06/2560 เผยแพร่การประกาศใช้มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

>>> 23/05/2560 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

>>> 18/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

>>> 10/05/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 09/05/2560 เผยแพร่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาพิเศษและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

>>> 08/05/2560กำหนดการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

>>> 08/05/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกกายภาพบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง

>>> 11/04/2560 รายงานการเงินจากระบบ GFMIS

>>> 27/02/2560 ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๙

>>> 22/11/2559 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

>>> 18/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

>>> 03/11/2559 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกกายภาพบำบัด จำนวน 2 ตำแหน่ง

>>> 29/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559

>>> 11/07/2559 การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปี 2559

>>> 22/06/2559 เผยแพร่สารสนเทศปี 2558

>>> 23/05/2559 เผยแพร่รายงาน SAR 2558

>>> 23/05/2559 กำหนดการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

>>> 10/05/2559 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

>>> 04/10/2558 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2556-2558

>>> 09/07/2558 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2557 และกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

>>> 09/07/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558

>>> 09/07/2558 เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558

>>> 09/07/2558 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

>>> 09/07/2558 แบบคำขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ส่วนที่ 1 แบบคำขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ส่วนที่ 2

>>> 26/03/2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ

>>> 26/03/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ

>>> 17/03/2558 ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>> 20/02/2558 ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

>>> 31/03/2558 สารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป

>>> 31/03/2558 สารสนเทศกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

>>> 31/03/2558 สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล

>>> 31/03/2558 สารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ

>>> 24/11/2557 เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด